ความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

สาขาวิชามีความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพ งานการพัฒนางานวิชาการ และการจัดการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทซร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น Microsoft, Google, Oracle, ARIT เป็นต้น

สิ่งเอื้ออำนวยการเรียนรู้

การให้การสนับสนุนด้านวิชาการที่ดีที่สุดแก่นักศึกษา ดังนั้นสาขาวิชาจึงจัดเตรียมคอมพิวเตอร์และและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไอทีที่ทันสมัยไว้ให้นักศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนพัฒนาการด้านวิชาการ และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษา

รวมไปถึงจอโปรเจกเตอร์ และเครื่องเสียง สำหรับใช้ในการเรียนการสอน และกิจกรรมอื่น ๆ ในทุกๆ ห้องเรียน นอกจากนี้สาขาวิชา ยังได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการใช้งานด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไป หรือการทำงานอีกด้วย

เพิ่มเติม

การศึกษา

ข่าวการศึกษา รวบรวมข่าวเกี่ยวกับโรงเรียน มหาวิทยาลัย ครู นักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงอุดมศึกษา ฯ รวมถึงทุนการศึกษา

อ่านข่าวทั้งหมด

สาขาวิชา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายทางเทคโนโลยีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแข่งขันได้ในระดับสากล..

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

เกี่ยวกับสาขาวิชา

ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาให้บริการข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป.

อ่านข่าวทั้งหมด
ความภูมิใจของเรา

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กร และท้องถิ่น โดยยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ “

บริการวิชาการ/วิจัย

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสาขาวิชา พึงให้ บริการทางวิชาการแก่ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

อ่านข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม : GALLERY

IT MEDIA