หลักสูตรปริญญาโท

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Master of Science Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม  :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อย่อ   :  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ชื่อเต็ม  :  Master of Science (Information Technology)
ชื่อย่อ   :  M.Sc. (Information Technology)

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย กระบวนทัศน์ระบบสารสนเทศ และจริยธรรมและความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

ความสำคัญของหลักสูตร

ด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นพื้นฐาน จึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ด้วยแนวทางของการพัฒนาคน พัฒนางานที่มีคุณภาพและคุณธรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 • เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเน้นวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย กระบวนทัศน์ระบบสารสนเทศ และความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริงในองค์กรของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และสังเคราะห์วิทยาการหรือพัฒนาระบบสารสนเทศ และการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
 • เป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ และมีความสามารถในการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศสู่สาธารณะ
 • มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาการและวิชาชีพ

จำนวนหน่วยกิตและโครงสร้างหลักสูตร

 • จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า          36    หน่วยกิต
 • โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แผน ก แบบ ก 2

แผน ข

ก.  หมวดวิชาสัมพันธ์

3

3

ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน

    วิชาบังคับ

    วิชาเลือก

21

15

 6

27

15

12

ค.  วิทยานิพนธ์

     การค้นคว้าอิสระ

12

6

ง.   หมวดวิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต)

     วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*

     วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์ และโครงสร้างข้อมูล**

3

3

3

3

รวม

ไม่น้อยกว่า 36

ไม่น้อยกว่า 36

หมายเหตุ

*      เฉพาะกรณีผู้สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
**     นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว เฉพาะผู้ที่ขาดความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูล ที่ทางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาให้ศึกษาเพิ่มเติมตามความจำเป็นโดยไม่นับหน่วยกิต

รายวิชาในหลักสูตร

 • หมวดวิชาสัมพันธ์ สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข     3 หน่วยกิต

4136001

วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Research Methodology in Science and Technology

3(2-2-5)

 • หมวดวิชาเฉพาะด้าน
 • วิชาบังคับ ให้เรียน 15 หน่วยกิต ทั้งแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข     

4136101

การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล

Database System Design and Management

3(2-2-5)

4136201

โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Infrastructure

3(2-2-5)

4136301

การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นสูง

Advanced Information Systems Analysis and Development

3(2-2-5)

4136401

ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์
Information and Cyber Security

3(2-2-5)

4136901

การสัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Research Seminar on Information Technology

3(2-2-5)

 • วิชาเลือก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับแผน ก แบบ ก 2 และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับแผน ข จากรายวิชา ดังนี้

4136102

การทำเหมืองข้อมูล   

Data Mining

3(2-2-5)

4136103

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics

3(2-2-5)

4136104

วิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์
Data Science and Applied Machine Learning

3(2-2-5)

4136105

การเขียนโปรแกรมเพื่อวิทยาการข้อมูล  

Data Science Programming

3(2-2-5)

4136106

การค้นพบและการจัดการความรู้

Knowledge Discovery and Management

3(2-2-5)

4136107

การเรียนรู้ของเครื่อง

Machine Learning

3(2-2-5)

4136202

เทคโนโลยีเครือข่าย   

Networking Technology

3(2-2-5)

4136203

เทคโนโลยีการสื่อสารและเครือข่ายสมัยใหม่

Modern Communication and Network Technology

3(2-2-5)

4136204

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกต์   

Internet of Things and Application

3(2-2-5)

4136205

การประมวลผลและการบริการแบบคลาวด์

Cloud Computing and Services

3(2-2-5)

4136206

การบริหาร และออกแบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

Computer Network Administration and Design  

3(2-2-5)

4136207

เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย                                                           

Semantic Web Technology

3(2-2-5)  

4136302

ระบบสารสนเทศระดับองค์กร

Enterprise Information Systems

3(2-2-5)

4136303

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Management

3(2-2-5)

4136304

ระบบสารสนเทศและการจัดการโครงการ

Information Systems and Project Management

3(2-2-5)

4136305

การยอมรับเทคโนโลยีและการก่อให้เกิดประโยชน์จริง   

Technology Acceptance and Benefit Realization

3(3-0-6)

4136306

ปัญญาประดิษฐ์และธุรกิจอัจฉริยะ

Artificial Intelligence and Business Intelligence

3(2-2-5)

4136402

การกำกับดูแลและการจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Governance and Service Management

3(2-2-5)

4136403

กฎหมายและจริยธรรมสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

Law and Ethics for Information Technology

3(2-2-5)

4136404

เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย

Computer Network and Security

3(2-2-5)

4136405

จริยธรรมคอมพิวเตอร์และไซเบอร์

Computer and Cyber Ethics

3(2-2-5)

4136406

หัวข้อคัดสรรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Selected Topic in Information Technology

3(2-2-5)

 • วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

สำหรับแผน ก แบบ ก 2                                    12    หน่วยกิต

4136902

วิทยานิพนธ์

Thesis

12

สำหรับแผน ข                                                 6    หน่วยกิต

4136903

การค้นคว้าอิสระ

Independent Study

6

 • หมวดวิชาเสริม
 • นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข จะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ของคะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่ได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับหน่วยกิต

2035101

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา

English for Graduate Studies

3(2-2-5)

          นักศึกษาที่เรียนแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข ที่ไม่เคยเรียนวิชาด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโครงสร้างข้อมูลมาก่อนจะต้องเรียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้โดยไม่นับ หน่วยกิต 

4136307

การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์และโครงสร้างข้อมูล

Object Oriented Programming and Data Structures

3(2-2-5)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

 • ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 22,000 บาท
  (ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 88,000 บาท)

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

🧑‍🏫 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย ประธานหลักสูตร

วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
คอ.ม. (คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Telephone : 044-611221 ต่อ 6621
E-Mail :   Wilairat.yt@bru.ac.th

🧑‍🏫 อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย กรรมการ  

วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Telephone : 044-611221 ต่อ 6621
E-Mail :   Chusak.yt@bru.ac.th

🧑‍🏫 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ  กรรมการ

ปร.ด. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม. (การสอนวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์))
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
Telephone : 044-611221 ต่อ 6621
E-Mail :   Kamolrat.st@bru.ac.th

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ยาทองไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลรัตน์ สมใจ
รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ศักดิ์ปกรณ์การณ์
อาจารย์ ดร.ณัฐพล แสนคำ
อาจารย์ ดร.ณปภัช วรรณตรง
อาจารย์ ดร.แสงดาว นพพิทักษ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
 • ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร
 • อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 • นักพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/ผู้ดูแลระบบเครือข่ายขององค์กร
 • นักออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดาวน์โหลด

❤️ หลักสูตร
❤️ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

แผนการศึกษา

 • แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

สัมพันธ์

4136001  วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

เฉพาะด้าน

4136201  โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4136301  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นสูง

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เสริม

4136307   การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็คและโครงสร้างข้อมูล * 

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

9

 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน

4136101  การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล

4136401  ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์

413xxxx   วิชาเลือก

3(2-2-5)

 3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิทยานิพนธ์ฯ

4136902   วิทยานิพนธ์

3

เสริม

2035101   ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

12

 

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน

4136901  การสัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

413xxxx   วิชาเลือก

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิทยานิพนธ์ฯ

 4136902  วิทยานิพนธ์

3

รวมหน่วยกิต

9

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ฯ

 4136902  วิทยานิพนธ์

6

รวมหน่วยกิต

6

 

 • แผน ข

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

สัมพันธ์

4136001  วิธีวิทยาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3(2-2-5)

เฉพาะด้าน

4136201  โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

4136301  การวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นสูง

3(2-2-5)

3(2-2-5)

เสริม

4136307  การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็คและโครงสร้างข้อมูล * 

3(2-2-5)

 

2035101  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*

3(2-2-5)

รวมหน่วยกิต

9

 

 ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน

4136101   การออกแบบและการจัดการระบบฐานข้อมูล

4136401   ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและไซเบอร์

413xxxx   วิชาเลือก  

413xxxx   วิชาเลือก 

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิทยานิพนธ์ฯ

 4136903  การค้นคว้าอิสระ

2

รวมหน่วยกิต

14

 

 ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

เฉพาะด้าน

4136901 การสัมมนาการวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

413xxxx  วิชาเลือก

413xxxx  วิชาเลือก

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

วิทยานิพนธ์ฯ

4136903  การค้นคว้าอิสระ

2

รวมหน่วยกิต

11

 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์ฯ

 4136903  การค้นคว้าอิสระ

2

รวมหน่วยกิต

2