หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง 66)

แผนการเรียน

เป็นแผนการเรียน ที่เป็นโครงสร้างเพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนได้ครบตามหลักสูตร  
สำหรับนักศึกษาเทียบโอน (จบ ปวส. หรือนักศึกษาซิ่ว) สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อจบก่อนแผนได้

ปีที่ 1

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

วิชาแกน

4091101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน

3(3-0-6)

 

4131401   พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-5)

วิชาเฉพาะ

4131301   หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

วิชาเลือก

4131203   คอมพิวเตอร์กราฟิกและออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อชุมชน

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

18

 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

วิชาเฉพาะ

4131204 ระบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

 

4131302 การเขียนโปรแกรมเชิงออบเจ็กต์

3(2-2-5)

วิชาเลือก

4131402 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

 

รวมหน่วยกิต

18

 

ปีที่ 2

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

วิชาเฉพาะ

4132303 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

 

4132101 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ

3(2-2-5)

 

4132103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

3(2-2-5)

 

4132403 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

 

รวมหน่วยกิต

21

 

รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

วิชาเฉพาะ

4132304 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมบนเว็บ

3(2-2-5)

 

4132211 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

3(2-2-5)

 

4132102 การบริหารจัดการฐานข้อมูล

3(2-2-5)

 

4132104 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

วิชาเลือกเสรี

xxxxxxx  วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

 

รวมหน่วยกิต

21

ปีที่ 3

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชาและชื่อวิชา

หน่วยกิต

ศึกษาทั่วไป

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

 

xxxxxxx  ศึกษาทั่วไป

3(X-X-X)

วิชาแกน

4111101 หลักสถิติ

3(3-0-6)

 วิชาเฉพาะ 

4133407 องค์ประกอบของปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

 

4133213 การออกแบบอินโฟกราฟิกส์และกราฟิกส์เคลื่อนไหว

3(2-2-5)

วิชากลุ่มเลือก

วิชากลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

 

 

4133307 วิศวกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

 

4133306 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

4133404 ระบบดิจิทัล

3(2-2-5)

 

4133405 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

 

 

4133214 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย

3(2-2-5)

 

4133216 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ เชิงโต้ตอบ

 3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

4133222 วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน (Intro)

3(2-2-5)

 

4133225 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

21

 

ภาคการศึกษาที่ 2

 

หมวดวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

4133901 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2(1-2-3)

 

4133221 เหมืองข้อมูลและคลังข้อมูลเบื้องต้น

3(2-2-5)

 

4133224 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

3(2-2-5)

 

4133801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

2(1-2-3)

วิชากลุ่มเลือก

วิชากลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

 

 

4133232 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับชุมชน

3(2-2-5)

 

4133308 การบริการบนเว็บและสถาปัตยกรรมการบริการ

3(2-2-5)

 

4133233 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

4133231 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

3(2-2-5)

 

4133229 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

3(2-2-5)

 

4133230 การออกแบบและบริหารเครือข่าย

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

 

 

4133215 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้

3(2-2-5)

 

4133218 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ

3(2-2-5)

 

4133219 การออกแบบและพัฒนาเกม

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

4133223 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

3(2-2-5)

 

4133309 การเรียนรู้ของเครื่อง

3(2-2-5)

 

4133310 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

19

ปีที่ 4

 

ภาคการศึกษาที่ 1

หมวดวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

 

4134803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

 

รวมหน่วยกิต

6

 

ภาคการศึกษาที่ 2

หมวดวิชา

รหัสวิชา

หน่วยกิต

วิชาเฉพาะ

4134235 ความมั่นคงของสารสนเทศ

3(2-2-5)

 

4134902 โครงงานนักศึกษา

3(1-4-4)

วิชากลุ่มเลือก

วิชากลุ่มการพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

 

 

4134311 แบบรูปและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

 

 

4134236 เทคโนโลยีนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มการพัฒนามัลติมีเดียและเกม

 

 

4134234 เทคโนโลยีโลกความจริงเสมือน

3(2-2-5)

 

วิชากลุ่มวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

 

 

4134109 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

3(2-2-5)

 

รวมหน่วยกิต

9