หลักสูตรเทคโลยีสารสนเทศ ปริญญาตรี

หลักสูตรปรับปรุง 2566

ข้อมูลพื้นฐาน

❤ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
❤❤ วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)
❤❤ B.Sc. (Information Technology)

หลักสูตร 4 ปี (130 หน่วยกิต)

💚 ปีที่ 1 ปรับพื้นฐานทางไอที
💚 ปีที่ 2 เพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ
💚 ปีที่ 3 แบ่งกลุ่มเรียนตามด้านที่สนใจ
💚 ปีที่ 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อก้าวสู้การทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

🍊 การสมัครเรียน
🍊 แผนการเรียน (แต่ละปี ทุกเทอม)
🍊 หลักสูตรเทคโนโลยีสารเทศ ปรับปรุง 2566 [PDF] 
🍊 Facebook Fanpage
🍊 Facebook Group  สำหรับผู้สมัครเรียนปี 66
🍊 Download โปรเตอร์แนะนำสาขาฯ [PDF]  
🍊 ข้อมูลการสมัครปี 66

หลักสูตรอื่น ๆ 

💜 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)
💜 เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี (ภาคเสาร์-อาทิตย์)

4 กลุ่มวิชา

นักศักษาจะได้เลือกเรียนในปีที่ 3

ตามความสนใจ ตามความถนัด อยากที่ต้องการ

การพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

💙 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
💙 การเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
💙 การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับชุมชน
💙 การบริการบนเว็บและสถาปัตยกรรมการบริการ
💙 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
💙 แบบรูปและสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

🧡 วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน
🧡 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
🧡 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
🧡 การเรียนรู้ของเครื่อง
🧡 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
🧡 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

เทคโนโลคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

💚 ระบบดิจิทัล
💚 การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์
💚 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
💚 เทคโนโลยีกลุ่มเมฆ
💚 การออกแบบและบริหารเครือข่าย
💚 เทคโนโลยีนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ

การพัฒนามัลติมีเดียและเกม

💜 การสร้างและผลิตมัลติมีเดีย
💜 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ
💜 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้
💜 ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
💜 การออกแบบและพัฒนาเกม
💜 เทคโนโลยีโลกความจริงเสมือน

สายอาชีพ

รับราชการ

มั่นคง สวัสดิการณ์ดี ทุกหน่วยงานต้องการ

🟫 ครู
🟫 ครูอาชีวะ (ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ) 💥
🟫 ตำรวจไซเบอร์ ตำรวจข้อมูล (สัญบัตร)
🟫 นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 💥
🟫 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 💥

💥 ขาดแคลนมาก

พนักงานบริษัท

ท้าทาย รายได้สูงมาก

💥 โปรแกรมเมอร์
💥 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
💥 นักพัฒนาแอปพลิเคชัน
💥 นักพัฒนาเว็บไซต์
💥 มีมากกว่า 300 อาชีพ (เขียนได้ไหมหมด)

👉 สามารถเช็คงานรายวันได้ที่..

👉 👉  งานไอที jobbkk
👉 👉  ไอที/คอมพิวเตอร์/กราฟิก Jobtopgun

เจ้าของกิจการ

ตามความฝัน อิสระ รายได้งาม

🟦 เจ้าของบริษัทด้านไอที
🟦 ร้านขายอุปกรณ์ไอที
🟦 ร้านติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย
🟦 ร้านคอมพิวเตอร์
🟪 ฟรีแลนซ์ (รับงานตามที่ตนเองถนัด)

👉 สามารถเช็คงานรายวันได้ที่..

👉 👉 งานฟรีแลนซ์