ได้ความอนุเคราะห์จาก ศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถนัดกิจ ศรีโชค และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรม คือ อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 55 คน การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการสร้างบทความวิชาการด้วยChatGPT และ AI-Suit ให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ และนานาชาติที่มีคุณภาพสูง และเป็นการบริการด้านวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่