สอบเมื่อวันศุกร์ที่ 08 เมษายน 2565 

ห้องสอบที่ 1

ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลชื่อโครงการผลการสอบ
1610112418050นางสาวสุชาดา อาจทวีกุลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงงานนักศึกษา กรณีศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ผ่านแบบมีเงื่อนไข
2620112418081นายเกรียงศักดิ์ ศรีคูณแอปพลิเคชันจองคิวการตรวจ RT-PCR กรณีศึกษา โรงพยาบาลบุรีรัมย์ผ่านแบบมีเงื่อนไข

ห้องสอบที่ 2

ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลชื่อโครงการผลการสอบ
1610112418002นายกิตติ ธรรมธรการพัฒนาระบบนัดหมายงานบริการทันตกรรมผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ กรณีศึกษา
: โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
ผ่านแบบมีเงื่อนไข
2620112418048
620112418049
นายณัฐวุฒิ กึงรัมย์
นายเทพนรินทร์ อุที
ระบบแจ้งเตือนภัยโจรกรรมในรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ผ่านแบบมีเงื่อนไข

ห้องสอบที่ 3

ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลชื่อโครงการผลการสอบ
1580112416019
610112418014
นายวทัญญู วงค์เย็น
นายเนติพงษ์ วงษ์นอก
การพัฒนาเกม 2 มิติ สอดแทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนก เรื่อง เบิร์ดทาวน์ผ่านแบบมีเงื่อนไข
2610112418015
610112418030
นายปฎิภาณ คถณวงศ์
นายสวิตต์ ลินจันทร์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเล่าเรื่อง ด้วยการ์ตูน แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ยอดกตัญญูผ่านแบบมีเงื่อนไข
3620112418105
620112418116
น.ส.จันทิมา เป็นรัมย์
น.ส.อภิญญา โสวะพัน
การพัฒนาเกม 2 มิติ English is Fun บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายผ่านแบบมีเงื่อนไข
4620112418017
620112418037
นายพีรวัส เหลืองเดชานุรักษ์
สุกัญญา ชาติมนตรี
เกมอาณาจักรสิ่งมีชีวิต เสริมทักษะการเรียนรู้วิชาชีววิทยาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ผ่านแบบมีเงื่อนไข

ห้องสอบที่ 4

ลำดับที่รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุลชื่อโครงการผลการสอบ
1620112418057
620112418060
นายพีรพัฒน์ พาพลงาม
วรายุส ตาลไธสง
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์แทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ผสมผสานไลน์บอตสอบถามคะแนน วิชาวิทยาศาสตร์ผ่านแบบมีเงื่อนไข

***หมายเหตุ*** นักศึกษาต้องแก้ไขแบบเสนอโครงการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสอบ และให้กรรมการตรวจพร้อมลงนามในแบบ CI08

ส่งได้ไปจนถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 พร้อม CD ไฟล์แบบเสนอโครงงานนักศึกษา+CI08

เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่