วันที่กิจกรรม
ุ6 มิย. 65เปิดภาคการเรียนที่ 1/65
6 กค 6519.9 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
25-28 กค 658.8 โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1-5 สค 65สอบกลางภาคเรียน
13 สค 65ทำบุญสาขา BigCleaning และ Freshy Night
5 สค 65กำหนดกลับจากฝึกงาน
 ประชุมสาขา เดือน ส.ค.
15 สค 65วันสุดท้ายส่งผลงานวันวิทย์
19 สค 65แข่ง info วันวิทย์
 นำเสนอฝึกประสบการณ์ ชั้นปีที่ 4
10 สค 65ส่ง มคอ.2 65
 ส่ง สมอ.08
 ค่ายธรรมะ หมู่ 1 (17.00 น.)
(6.13 โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม)
17 สค 65ค่ายธรรมะ หมู่ 1 (17.00 น.)
20 สค 65ส่ง มคอ.2 65
20-25 สค 65สอบโปรเจค
26 สค 65สอบหัวข้อโปรเจค
กย 65รับปริญญา
(2.4 โครงการติดตามคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
7-10 กย 65สอบโปรเจค
16 กย 65สอบหัวข้อโปรเจค
23 กย 65ประชุมสาขา เดือน กย
26 กย 65 – 7 ตค 65สอบปลายภาคเรียน
26-28 กย 656.18 โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต
1 ตค 654.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษาห้องปฏิบัติการ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
 1.8 โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถทางวิชาการ
 9.3 โครงการสร้างจิตอาสาเทคโนโลยีสารสนเทศทำความดีด้วยหัวใจ
 11.4 โครงการสนับสนุนการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตค-พย 655.9 โครงการแนะแนวศึกษาต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
พย 65เปิดรับ นศ. 65
 5.10โครงการค่ายวิชาการไอที : (IT BRU CAMP) ประจำปี 2565
 13.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
1-4 พย 65Open House
พ.ย. 65เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
ม.ค. 66ปีใหม่สาขา
 วันเด็ก
 7.20โครงการยกระดับมาตฐานฝีมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มี.ค. 667.19 โครงการเพิ่มทักษะทางวิชาการนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศสู่มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 บายเนียร์
เม.ย. 662.3 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตฐานผลการเรียนรู้สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ค. 666.19โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มิ.ย. 66เปิดภาคเรียน 66
 6.14โครงการพัฒนานักศึกษาด้านกิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องไอที
เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่