ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง การขยายเวลาการรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

ภาคการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.)  รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565

—————————————————

        ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.)  รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565 ได้กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน  2564  เวลา 08.30 – 16.00 น. นั้น เนื่องจากในวันดังกล่าวมีผู้ติดภารกิจไม่สามารถมารายงานตัวได้ ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ผ่านการคัดเลือกได้เข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขยายเวลาการรับรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 15.00 น.  ณ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (อาคาร Rajabhat complex) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ผู้ไม่มารายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกกรณี

 1. หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันรายงานตัว มีดังนี้
  • คำร้องขอผ่อนผันการส่งหลักฐาน (รับได้ในวันรายงานตัว)  จำนวน  1  ฉบับ
  • สำเนาใบแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร 6 ภาคเรียนพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน  2  ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ฉบับ
  • รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือนไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน  1  รูป
  • สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง  จำนวน  1  ฉบับ
 2. ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษา มีดังรายการต่อไปนี้

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)

          (1) ค่าบำรุงการศึกษา

 • ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1                จำนวน     7,000   บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     จำนวน     1,000   บาท

(2) ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว

 • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                          จำนวน     1,500   บาท
 • ค่าประกันของเสียหาย                                จำนวน       500   บาท
 • ค่าคู่มือนักศึกษา                                               จำนวน        100   บาท
 • ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                            จำนวน       600   บาท

                                                     รวมทั้งสิ้น         10,700 บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)

          (1) ค่าบำรุงการศึกษา

 • ค่าบำรุงการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1                จำนวน      6,000  บาท
 • ค่าบำรุงการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน     จำนวน      1,000  บาท

(2) ค่าธรรมเนียมอื่นที่เรียกเก็บครั้งเดียว

 • ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่                         จำนวน       1,500  บาท
 • ค่าประกันของเสียหาย                               จำนวน         500  บาท
 • ค่าคู่มือนักศึกษา                                      จำนวน         100  บาท
 • ค่าปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่                           จำนวน         600  บาท

                                                             รวมทั้งสิ้น            9,700 บาท 

หมายเหตุ :

1) เมื่อผู้สมัครชำระเงินเพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินดังกล่าวนี้ให้ ยกเว้นเฉพาะเงินค่าประกันของเสียหาย

2) หากไม่รายงานตัวตามวัน เวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทุกกรณี

               จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  13  มิถุนายน พ.ศ. 2565

(รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เอกสารแนบ

1.ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง การขยายเวลาการรับรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป (กศ.บป.)  รุ่นที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2565.pdf
เว็บไซต์นี้มีการใช้งาน COOKIE โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่