*** แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบหัวข้อโครงงานนักศึกษา ***

คำชี้เเจง

ให้นักศึกษาที่ต้องการขึ้นสอบ ในครั้งนี้ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์

>>> ลงทะเบียน <<< คลิกเพื่อลงทะเบียนขอสอบเสนอหัวข้อโครงงานนักศึกษา

พร้อมส่งเอกสารดังนี้
1. เอกสาร CI01
2. CI02 (4 ชุด)
3. CI03

– กำหนดส่งเอกสาร ไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 ก่อนเวลา 16.00 น.หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

– ประกาศตารางสอบวันที่ 1 เมษายน 2563

– สอบหัวข้อโครงงาน วันที่ 2 เมษายน 2563 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

โดยหัวข้อโครงการนักศึกษาจะต้องผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาให้เรียบร้อย ทั้งเรื่องรูปแบบ และความซ้ำซ้อนของโครงการนักศึกษาเดิมที่มีของสาขาวิชา

ส่งที่หน้าห้องพัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ ยาทองไชย
สอบถามรายละเอียด (เพิ่มเติม) e-mail : wilirat.bru@gmail.com