การประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภท StopMotion

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างสื่อที่ดี รวบรวม และเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ภายใต้โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัยครั้งที่ 4” และงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 2

รายละเอียดโครงการ

ขั้นตอน เงื่อนไข และกติกาการเข้าแข่งขัน

 • บัดนี้ - 15 ตุลาคม สมัครแข่งขัน
 • 31
  ตุลาคม
  สิ้นสุดการส่งผลงาน
 • 15
  พฤศจิกายน
  ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ
  10 ทีมสุดท้าย
 • 26
  พฤศจิกายน
  นำเสนอผลงาน
  มรภ.บุรีรัมย์

        หัวข้อการประกวด :: ไอทีเปลี่ยนโลก
        แนวคิด :: เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการนำไอทีเข้ามา ช่วยแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งไอทีได้อย่างมีความเข้าใจและมีความสุข
        ขั้นตอนการสมัคร :: รับสมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2559 (สมาชิกในทีม ไม่เกิน 4 คน)
        หลักเกณฑ์และเงื่อนไข :: สมาชิกใน 1 ทีม ประกอบไปด้วยครู/อาจารย์ 1 คน และนิสิต/นักศึกษาไม่เกิน 4 คน แต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน ผลงานความยาว 3-5 นาที โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ หลากหลายในการสร้างเช่น AdobePremiere Pro, Sony Vegus, Proshow ฯลฯ และจะต้องสร้างโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือฟรีแวร์เท่านั้นมิฉะนั้นผลงานจะโดนตัดสิทธิ์จากรางวัลทันที เนื้อหาในสื่อดิจิทัจสร้างสรรค์ต้องไม่เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาของบุคคล หรือกลุ่มใด ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวดในโครงการอื่นมาก่อน คณะกรรมการของสงวนลิขสิทธิ์ในการนำผลงานที่เข้าร่วมการประกวดมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา รณรงค์ หรือการพัฒนา และสามารถนำผลงานไปเผยแพร่เพื่อสาธารณะประโยชน์ได้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด
        ขั้นตอนการส่งผลงาน :: ส่งผลงานพร้อมใบสมัครตัวจริง (โหลดใบสมัครคลิก) ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 วิธีการส่งผลงานให้บันทึกผลงานลงแผ่น CD/DVD (ไฟล์ต้นฉบับ ประกอบด้วยรูปภาพ วีดีโอ เนื้อหา ฯลฯ) และส่งผลงานมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 คณะกรรมการดำเนินงานทำการคัดเลือกผลงานผู้เข้ารอบสุดท้ายจำนวน 10 ทีมเพื่อนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการตัดสินต่อไป 3
         เกณฑ์การพิจารณาผลงาน ::
องค์ประกอบด้านเนื้อหา 35 คะแนน
องค์ประกอบด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 35 คะแนน
องค์ประกอบด้านเทคนิคการนำเสนอ 30 คะแนน
         รางวัลการประกวด ::
รางวัลที่ 1 โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน) ทุนการศึกษา 8,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร สำหรับทีม
รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศ (มอบให้สถาบัน) ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมของรางวัลและเกียรติบัตร

สมัครแข่งขัน

 • รายละเอียดโครงการ

  เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการนำไอทีเข้ามา ช่วยแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยให้การดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งไอทีได้อย่างมีความเข้าใจและมีความสุข

  รายละเอียดเพิ่มเติม
 • สมัครแข่งขัน

  รับสมัครแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2559

 • ส่งผลงานเข้าประกวด

  สิ้นสุดการส่งผลงาน
  วันที่ 31 ตุลาคม 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม